រូបសំណាកសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត ធ្វើអំពីប្រាក់ កំពស់១ម៉ែត្រ ត្រូវបានកសាងរួចរាល់ តំកល់ទុកនៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនក្រុងទេពនិម្មិត

រូបសំណាកសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត (ជោតញ្ញាណោ)  ធ្វើអំពីប្រា … បន្ត​ការ​អាន រូបសំណាកសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត ធ្វើអំពីប្រាក់ កំពស់១ម៉ែត្រ ត្រូវបានកសាងរួចរាល់ តំកល់ទុកនៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនក្រុងទេពនិម្មិត