ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយសង្កាត់ទួលល្វាប្រជុំ ពង្រឹងក្រុមការងារបក្សតាមភូមិ