គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី២ ព្រឹទ្ធសភា ជួបប្រជុំសិក្សាពីប្រសិទ្ធភាពការងារប្រមូលពន្ធ និង ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំ ជាមួយមន្រ្តីនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ