ក្រុមការងារគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំស្ទឹងត្រង់ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងភូមិទួលខ្ពស់