​ក្រុម​ការងារ​គណបក្ស​ ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ចុះជួយ​សង្កាត់​ទួលល្វា​ កាន់​បិណ្ណវេន​ទី​១ នៅវ​ត្តអូរច្រារ