អង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ ព្រីនស៏រៀលអ៊ីស្ទេត នាំយកសំភាៈ និងថវិការចែកជូន ប្រជាពលរដ្ឋនៅ សង្កាត់បយ៉ាខា