ឯកឧត្តម កើតសុធា អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តប៉ៃលិន និងព្រះសង្ឃអញ្ជើញ និងនិមន្តសាកសួរសុខទុក្ខកងទ័ព តំបន់ប្រតិបតិ្តសិករងខេត្តប៉ៃលិន