មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ជួសជុលឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវចាប់ពីរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យមកដល់ផ្លូវបំបែកភូមិសួនអំពៅ