ឯកឧត្តម កើតសុធា អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិការសាខាបក្សទី១០នៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិន