លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិន បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីនិតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះសាកល្បងឆ្នាំ២១០៥