ឆ្នាំសិក្សា២០១៥.២០១៦បានបើកបវេសនកាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ខែវិច្ចិកាឆ្នាំ២០១៥ នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិម្មិត