គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីស្វែងយល់ ពីការអនុវត្តច្បាប់ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ បញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនៅនិងវិស័យអប់រំ ធម្មការសាសនា វប្បធម៌ និងទេសចរណ៏