ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយអង្គការUNDPបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពីកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យានិងការ អនុវត្តផលិតកម្ម និងការនាំចេញដំឡូងមីនៅខេត្តប៉ៃលិន