ខេត្តប៉ៃលិនសម្ពោធបើកការតាំងពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មនិង ដាក់បង្ហាញផលិតផលចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាង ខេត្តប៉ៃលិននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងខេត្តចាន់បុរី នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ