មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈសំរាប់ ទំនិញនិងសេវាកម្មចាំបាច់មួយចំនួនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ បន្ទាន់នៅដើមឆ្នាំថវិការ