លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋម សិក្សាអូរឈើក្រំទទួលអំណោយពីលោកវរៈសេនីយឯក យ៉េនសុខអៀងនិងពីក្រុមហ៊ុនផកគុណសាបខាវ