នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិនបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសារាចរណ៏ណែនាំស្តីពីការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយថវិកានិងធ្វើរបាយការណ៏បូកសរុបការអនុវត្តចំណូលចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៥