មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទប្រារព្វទិវាលើកកំពស់ អនាម័យជនបទ ១៣ វិច្ឆិកា លើកទី៦ នៅឃុំស្ទឹងត្រង់ ស្រុកសាលាក្រៅ ក្រោមប្រធានបទ” អនាម័យល្អ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នា”