ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការប្រចាំច្រកទ្វាអន្តរជាតិព្រំខេត្តប៉ៃលិន ប្រកួតកីឡាជាមិត្តភាព ជាមួយមន្រ្តីរាជការប្រចាំច្រកអន្តរជាតិបានផាកាត ខេត្តចាន់ថបូរី ប្រទេសថៃ