សាលាខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសំរេចរបស់អន្តរក្រសួងស្តីពីការផ្តល់រង្វាន់លើក ទឹកចិត្តលើការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ