ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បយ៉ាខា ប្រជុំជាមួយប្រធានក្រុមបក្សភូមិ បក្សសង្កាត់ ជំរុញការងារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកបក្សនិងពង្រឹងការងារបក្សនៅក្នុងសង្កាត់