មន្ទីរកសិកម្មខេត្តប៉ៃលិនបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ សហគ្រិនភាព គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបៀបបញ្ចូលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដល់ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិកសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មទាំង៣៩ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន