ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បយ៉ាខាជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានក្រុមបក្សភូមិ បក្សសង្កាត់ដើម្បីពង្រឹងការងារបក្សនៅក្នុងសង្កាត់