ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនបើកវេទិការផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ នៅវត្តអូរច្រា ក្នុងសង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន