សមភាពគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សមាគមអតីតៈយុទ្ធជនកម្ពុជា ខេត្តប៉ៃលិន(ស.អ.ក)ត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពជាផ្លូវការ