ក្រសួងមុខងារសាធារណៈប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនិងការចុះប្រមូលទិន្នន័យលើការប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការជាគ្រូបង្រៀននិងផ្នែករដ្ឋបាលគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យានៅខេត្តប៉ៃលិន