អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបង្ការមេរោគអេដស៍ និងគ្រឿងញៀន ក្នុងចំណោមស្រ្តីធ្វើការតាមសេវាកម្សាន្តនានា