អង្គការ រ៉ាឆា ធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ និងផ្សព្វផ្សាយស្តីពីគម្រោងលើកកម្ពស់សិទ្ធអំណាច សហគមន៍ដើម្បីសុខភាព និងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តគណនេយ្យភាពសង្គម