ប្រសិទ្ឋភាពយន្តការព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ គឺធ្វើយ៉ាងណា អោយប្រជាជនមើលឃើញ និងស្តាប់បាន ភ្លាមៗគ្រប់ទីកន្លែង ហើយចូលរួមមានមតិផុលផុស និងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់លឿនប្រកបដោយឆន្ទះ ក្នុងស្មារតីស្ថាបនា!