មន្ទីរកសិកម្មខេត្តប៉ៃលិនចុះអនុស្សារណៈយោគយល់ស្តីពីការលើកកម្ពស់ផលឹតកម្មគោតាមបច្ចេកទេសទំនើប ជាមួយសហគ្រាសឃ្លាំងមឿង