គណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកសាលាក្រៅប្រជុំត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ ភូមិឃុំ មានសុវត្ថភាពប្រចាំត្រីមាសទី៤ឆ្នាំ២០១៥