ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអូរតាវ៉ៅ សង្កាត់អូរតាវ៉ៅដែលខ្វះខាតស្បៀងចំនួន២០គ្រួសារ ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនាំអំណោយទៅឧបត្ថម្ភ