ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះត្រួតពិនិត្យតំបន់ភូមិសាស្ត្ររស់នៅប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរវាងខេត្តប៉ៃលិន និង ខេត្តបាត់ដំបង