ឯកឧត្តម ឡេង វី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យនិងស្រង់ទិន្និន័យភូមិឧប្បសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិននិងស្រុកសាលាក្រៅ