លទ្ធផល នៃសន្និបាត គណៈកម្មាធិការ កណ្តាល លើកទី ៣៨ អាណត្តិ ទី៥ របស់ គណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជា


ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥)

CPP 20-06-2015