សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥


ចេញផ្សាយថ្ងៃ: (ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥)

CPP 20-06-2015 (1)