ក្រុមការងារគណបក្ស ចុះជួយសង្កាត់ទួលល្វា ជួបប្រជុំជាមួយប្រធានក្រុមបក្សភូមិ បក្សសង្កាត់ ដើម្បីពង្រឹងការងារបក្ស និង ផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៏ថ្មី