ប្រធាន អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការគណបក្សសង្កាត់ និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុងប៉ៃលិនត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការ