លោក ស៊ុន យី ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងប៉ៃលិន និងក្រុមការងារអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកថវិកាទៅឧបត្ថម្ភដល់ លោក ដាម ផេន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ៃលិនដែលកំពុងមានជម្ងឺជាទម្ងន់