មជ្ឈមណ្ឌលវិប្បសនាធុរៈខេត្តប៉ៃលិន រៀបចំកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គី បុណ្យឆ្លងសមិទ្ធិផលនានា ឆ្លងគម្ពីព្រះត្រៃបិដក និងពិធីតែងតាំងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវិប្បសនា ធុរៈខេត្តប៉ៃលិន