សាលាខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជម្រុញការអនុវត្តការងារផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរ គំរូថ្មីជំហ៊ានទី៣ ដល់មន្រ្តីនគរបាល មេភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់