មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិនធ្វើសន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្ត ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ និងលើកទិសដៅសំរាប់ ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦