ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិន និងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយកំណត់ ព្រំប្រទល់រវាងខេត្តទាំងពីរអោយបានច្បាស់លាស់ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង