ទិវានារីអន្តរជាតិ៨មិនាឆាំ្ន២០១៦ខួបលើកទី១០៥ ក្រោមប្រធានបទ(វិន្និយោគលើសមភាពយេនឌ័រដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបចីរភាព)បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តប៉ៃលិន