ឯកឧត្តម ឡីចាន់ឆាយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញគោរពវិញ្ញណក្ខន្ទសពលោក ដាម ផេន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ៃលិនទទួលមរណៈភាព