មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិន ប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ២០១៧-២០១៩ ដល់បណ្តាមន្ទីរនានាទាំង២៤ ក្នុងខេត្ត