លោក ស៊ុន យី អភិបាលក្រុងប៉ៃលិន ដឹកទឹកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ចំនួន៤៥គ្រួសារ