មន្ទីរអប់រំយុវជន និង កីឡាបានប្រារព្ធពិធីសច្ចាប្រណិធាន និងបំពាក់កន្សែងជូននវកាយរឹទ្ធិចំនួន២៨៥៥នាក់