គណកម្មាការទី៥នៃព្រឹទ្ធសភាចុះសិក្សាស្វែងយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេនិងការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន