សាខាកំាកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនបន្តចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញហួសសុពលភាពនិងខូចគុណភាពដាក់តាំងលក់តាមតូបនានា